Köszöntő

A MATE Műszaki INtézet (korábbi SZIE Gépészmérnöki Kar) szakmai illetékességébe eső doktori (PhD) képzés a Műszaki Tudományi Doktori Iskola (MTDI) keretében működik 1993 óta. A jelenlegi képzési struktúra kiemelten kezeli a gépészeti és az energetika témaköröket, de mivel a világ kihívásaira leginkább a multidiszciplináris kutatások adhatnak választ, ezért a DI szorosan kötődik az élet- és környezettudományokhoz is. A DI a MATE Doktori és Habilitációs Központján (DHK) keresztül kapcsolódik az egyetem doktorképzési rendszeréhez. A Doktori Iskolánk nemzetközi kutatási témákban való részvétel, hazai és külföldi egyetemek doktori iskoláival való együttműködés révén is biztosítja a nemzetközi elvárásoknak való megfelelést. A képzés rendszerét is az élvonalbeli hazai és külföldi tapasztalatok figyelembe vételével alakítjuk, fejlesztjük.
A Doktori Iskolán belül a 2 éves képzési szakasz négy fő területet ölel fel, nevezetesen a kurzusszerű képzésben való részvételt, a kutatómunkát, az oktatásban való részvételt valamint a publikációs tevékenységet. Az egyes területeken végzett munka és azok értékelése pontosan körülhatárolt kreditrendszerrel történik.
A doktoranduszoknak évente számot kell adniuk a kutatómunkájukban történt előrehaladásról. Ez az I. évben a készítendő PhD dolgozathoz kapcsolódó írásos szakirodalmi beszámoló keretében valósul meg. A II. évben írásos kutatási beszámolót kell készíteni az addig elvégzett kutatómunkáról és azt a Kutatás Ellenőrzési Albizottság előtt meg kell védeni. A II. év végén a komplex vizsga keretében számot kell adni a képzési időszakban elvégzett feladatokról és az elért eredményekről, beleértve a publikációs tevékenységet is. Ez a záró beszámoló – a tanulmányi követelmények teljesítése mellett – előfeltétele a képzési szakaszt lezáró abszolutórium kiadásának. Ezt követően lehet belépni a fokozatszerzési szakaszba.
A fokozatszerzési szakasz magában foglalja a minimum publikációs követelmények meglétének ellenőrzését, a munkahelyi vitát valamint a nyilvános védést.
A Doktori Iskola hallgatóinak száma a doktorjelöltekkel együtt jelenleg 45. A DI megalapítása óta 107-en kaptak PhD fokozatot. A fokozatot szerzettek többnyire a felsőoktatásban, kutató intézetekben és az innovációs tevékenységben élenjáró vállalatoknál helyezkedtek el.
 
Dr. Kalácska Gábor
iskolavezető